Mokřady Pšovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.02
Localisation: 50.417799N 14.578421E
Area: 210.434 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 175 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.000 ha -- 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.016 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.019 ha 0.01 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.020 ha 0.01 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.166 ha 0.08 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.312 ha 0.15 2.37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.354 ha 0.17 2.44
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0.578 ha 0.27 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.693 ha 0.33 1.46
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.865 ha 0.41 3.1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 0.69 3.56
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.626 ha 0.77 1.85
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.649 ha 0.78 2.57
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.771 ha 0.84 3.46
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.194 ha 1.04 1.87
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Polyphylla fullo chroust mlynařík Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 239 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.