Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.035 ha -- 2.41
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.028 ha 0.15 2.03
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 176.205 ha 5.22 1.03
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 19.286 ha 0.57 1.39
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.140 ha 0.24 1.57
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.105 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.003 ha 0.24 1.16
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 108.674 ha 3.22 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174.450 ha 5.17 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2019
Lišejníky Solorina spongiosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Obtusifolium obtusum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.