Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.035 ha -- 2.41
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.028 ha 0.15 2.03
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 176.205 ha 5.22 1.03
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 19.286 ha 0.57 1.39
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.140 ha 0.24 1.57
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.105 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.003 ha 0.24 1.16
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 108.674 ha 3.22 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174.450 ha 5.17 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Solorina spongiosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Stejnokřídlí Aphalara affinis meruška černá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2012
Ploštice Orthotylus ericetorum klopuška vřesová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ploštice Notonecta lutea znakoplavka žlutá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Nabis ericetorum lovčice vřesovištní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Cyrtorhinus caricis klopuška ostřicová -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Salda muelleri pobřežnice rašelinná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Cephalozia pleniceps křepenka hlavatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ploštice Sigara scotti klešťanka pětipásá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Houby Leccinum holopus kozák bílý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Anakelisia perspicillata ostruhovník brýlový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.