Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.114 ha -- 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.605 ha 0.05 1.95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.140 ha 0.24 1.57
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.003 ha 0.24 1.16
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 3
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.394 ha 0.01 2.01
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247.937 ha 7.35 2.21
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 19.286 ha 0.57 1.39
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.028 ha 0.12 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.035 ha -- 2.41
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 36.652 ha 1.09 1.09
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 108.674 ha 3.22 1.35
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Aeshna subarctica šídlo rašelinné Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Stejnokřídlí Anakelisia perspicillata ostruhovník brýlový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Stejnokřídlí Aphalara affinis meruška černá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.