Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.035 ha -- 2.41
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.028 ha 0.15 2.03
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 176.205 ha 5.22 1.03
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 19.286 ha 0.57 1.39
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.140 ha 0.24 1.57
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.105 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.003 ha 0.24 1.16
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 108.674 ha 3.22 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174.450 ha 5.17 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Aeshna subarctica šídlo rašelinné Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Cladopodiella francisci ždírnice Francisova -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Mechorosty Cladopodiella fluitans ždírnice splývavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
First 10 11 12 13 Showing: 180 - 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.