Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.028 ha 0.12 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.126 ha -- 3.66
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.035 ha -- 2.41
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247.937 ha 7.35 2.21
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.028 ha 0.15 2.03
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.394 ha 0.01 2.01
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.105 ha -- 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.605 ha 0.05 1.95
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.140 ha 0.24 1.57
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 203.728 ha 6.04 1.52
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 19.286 ha 0.57 1.39
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ploštice Sigara scotti klešťanka pětipásá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ploštice Sigara semistriata klešťanka trojčárná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus microcarpus klikva maloplodá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ploštice Cyrtorhinus caricis klopuška ostřicová -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Orthotylus ericetorum klopuška vřesová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.