Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.028 ha 0.12 4
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 36.652 ha 1.09 1.09
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 203.728 ha 6.04 1.52
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247.937 ha 7.35 2.21
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.605 ha 0.05 1.95
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.394 ha 0.01 2.01
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.114 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.126 ha -- 3.66
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174.450 ha 5.17 1.27
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Stropharia hornemannii límcovka očesaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Stejnokřídlí Trioza dispar merule pampelišková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Trioza abdominalis merule řebříčková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Aphalara affinis meruška černá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2021
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
First 3 4 5 6 7 8 9 10 Last Showing: 75 - 90 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.