Svatošebestiánská

Krušnohorské Mountains mires

RS12.04
Localisation: 50.488174N 13.235062E
Area: 777.611 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, NNR, SPA, NM, NR
Altitude: 743 - 900 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.013 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.105 ha 0.01 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.154 ha 0.41 1.64
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.194 ha 2.34 2.02
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.102 ha 0.14 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.983 ha 0.26 3.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.266 ha 0.03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.131 ha 0.53 3.57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 48.868 ha 6.28 2.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.251 ha 0.55 1.94
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 9.286 ha 1.19 1.99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 56.702 ha 7.29 2.23
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.015 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.479 ha 0.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.114 ha 0.01 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 54 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.