Klikvové rašeliniště (Moosbeerheid, Dúrres Heid, Kalek)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.12
Localisation: 50.545742N 13.306803E
Area: 389.913 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 781 - 855 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště ležící asi 2 km V obce Kalek. Nejhodnotnější část s klečí má různé typy vod, smrčina v západní části poškozena exhaláty, po okrajích březové porosty, na severním okraji rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.973 ha 0.25 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.802 ha 4.82 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.013 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.837 ha 0.98 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.849 ha 0.47 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63.724 ha 16.34 2.09
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.953 ha 2.04 1.72
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 91.063 ha 23.35 1.66
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.001 ha 0.26 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 30.045 ha 7.71 1.16

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.