Klikvové rašeliniště (Moosbeerheid, Dúrres Heid, Kalek)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.12
Localisation: 50.545742N 13.306803E
Area: 389.913 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 781 - 855 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště ležící asi 2 km V obce Kalek. Nejhodnotnější část s klečí má různé typy vod, smrčina v západní části poškozena exhaláty, po okrajích březové porosty, na severním okraji rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.013 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.849 ha 0.47 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.802 ha 4.82 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63.724 ha 16.34 2.09
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.001 ha 0.26 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.973 ha 0.25 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.953 ha 2.04 1.72
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.837 ha 0.98 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 91.063 ha 23.35 1.66
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 30.045 ha 7.71 1.16

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený ČR, BD II Ohrožený (EN) -- 2016
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 45 - 60 of 61 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.