Šebestiánské a Schreiberovo rašeliniště (Sebastiansberger Heide, Schreiberheide)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.17
Localisation: 50.520196N 13.22977E
Area: 311.288 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 811 - 852 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.063 ha 0.02 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11.807 ha 3.79 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.585 ha 1.47 2.13
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.946 ha 1.27 2.96
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 86.894 ha 27.91 3.67
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 5.378 ha 1.73 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.393 ha 0.13 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.017 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.910 ha 0.61 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.432 ha 2.39 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 51.980 ha 16.7 2.05
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.788 ha 4.43 3.29
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 17.931 ha 5.76 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený ČR, BD II Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.