Černá louka

Krušnohorské Mountains mires

RS12.21
Localisation: 50.734751N 13.885785E
Area: 491.313 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 698 - 862 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický, entomologický a ornitologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.970 ha 1.42 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.168 ha 1.05 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.243 ha 0.05 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 86.254 ha 17.56 1.98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.877 ha 0.18 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.501 ha 0.31 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.158 ha 0.24 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.826 ha 0.78 1.73
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7.702 ha 1.57 1.65
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.804 ha 0.16 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.294 ha 0.06 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.885 ha 1.4 1.72
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35.754 ha 7.28 3.65
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 18.697 ha 3.81 1.99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12.215 ha 2.49 3.26
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Centaurea phrygia chrpa třepenitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 117 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2008 do 2011
Výše podpory: 5,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: V druhé polovině 20. stol. došlo na rašeliništích k melioracím a napřímení potoků, díky nimž začala krajina vysychat. V rámci revitalizace lokality bylo vytvořeno nové meandrující koryto, vybudována síť nových tůní a vytvořeny 4 ha mokřadních ploch. Voda se do krajiny vrátila, stejně tak řada druhů obojživelníků a jeřábi popelaví. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/revitalizace-cerneho-potoka/zahajeni-realizace-projektu/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.