Kladské rašeliny

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.01
Localisation: 50.038321N 12.671322E
Area: 906.783 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 799 - 982 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Území tvoří rozlehlá lesní rašeliniště Lysina, Tajga a Paterák. Územím rašelinného komplexu procházejí dvě tektonické poruchy, na nichž vyvěrají podzemní vody ovlivňující hydrologickou situaci území. Klečové a blatkové porosty, podmáčené a rašeliníkové smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.164 ha 0.13 3.82
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 101.258 ha 11.17 1.02
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.241 ha 0.03 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.701 ha 0.19 2.04
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.320 ha 0.04 1.59
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.317 ha 0.03 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.393 ha 0.04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 16.896 ha 1.86 1.66
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.939 ha 0.1 1.31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.150 ha 0.02 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.226 ha 0.02 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.930 ha 0.43 1.5
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22.426 ha 2.47 1.13
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.429 ha 0.05 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.719 ha 0.3 1.92
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Philonthus umbratilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Myllaena elongata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Myllaena gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Myllaena kraatzi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Neocrepidodera nigritula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Brouci Olophrum consimile -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Olophrum fuscum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Blanokřídlí Formica truncorum -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Stenus excubitor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 137 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.