Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82.105 ha 3.86 1.83
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.266 ha 0.06 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.556 ha 0.03 2.21
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.108 ha 0.01 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.289 ha 0.48 2.66
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 119.122 ha 5.6 1.92
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.183 ha 0.01 4
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.117 ha 0.01 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.947 ha 0.19 2.3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 68.927 ha 3.24 1.97
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10.315 ha 0.48 1.8
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 274.779 ha 12.91 2.39
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.114 ha 0.33 1.57
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.492 ha 0.12 1.98
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.367 ha 0.02 2
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Thesium alpinum lněnka alpská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Vážky Sympecma paedisca šídlatka kroužkovaná Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Stenus oscillator -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Squamapion vicinum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 305 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.