Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82.105 ha 3.86 1.83
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.673 ha 0.03 2.16
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.405 ha 0.02 1.01
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.064 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 378.126 ha 17.77 2.02
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16.527 ha 0.78 2.9
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.025 ha -- 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.058 ha -- 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.266 ha 0.06 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 34.638 ha 1.63 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5.484 ha 0.26 1.89
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2.363 ha 0.11 2.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17.655 ha 0.83 1.75
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.758 ha 0.08 2.13
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.367 ha 0.02 2
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus rupestris pačmelák cizopasný Silně ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Leccinum holopus kozák bílý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 319 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.