Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.02
Localisation: 50.025336N 12.759821E
Area: 2 128.339 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 642 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.807 ha 0.08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 206.311 ha 9.69 2.4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.046 ha -- 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.108 ha 0.01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82.105 ha 3.86 1.83
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 64.381 ha 3.02 1.75
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17.103 ha 0.8 3.25
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.673 ha 0.03 2.16
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 44.060 ha 2.07 1.91
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 274.779 ha 12.91 2.39
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16.527 ha 0.78 2.9
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 50.781 ha 2.39 1.72
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.289 ha 0.48 2.66
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10.315 ha 0.48 1.8
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.114 ha 0.33 1.57
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 18 19 20 21 Showing: 300 - 307 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.