Prameniště Teplé

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.03
Localisation: 49.989652N 12.740139E
Area: 97.234 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 741 - 767 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pramenná oblast řeky Teplé, soustava dříve obhospodařovaných silně podmáčených a zrašelinělých horských luk. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Fytocenologicky hodnotné území.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.893 ha 0.92 1.2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.083 ha 0.09 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.009 ha 0.01 3
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.02 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2.070 ha 2.13 1.51
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 30.057 ha 30.91 2.07
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.352 ha 0.36 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.098 ha 0.1 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.044 ha 0.05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.253 ha 0.26 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.519 ha 6.7 3.68
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.370 ha 1.41 1.92
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.131 ha 12.48 1.69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21.114 ha 21.71 2.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Lactarius sphagneti ryzec rašeliníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Lactarius lacunarum ryzec bažinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.