Klučenina

L.BK.13
Localisation: 49.459195N 16.73293E
Area: 13.390 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 550 - 595 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.716 ha 5.35 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.420 ha 3.13 1.84
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.012 ha 0.09 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.835 ha 36.11 1.3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.997 ha 7.45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.787 ha 5.88 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.112 ha 0.83 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.