Křtinský potok

L.BK.17
Localisation: 49.308652N 16.68769E
Area: 32.167 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Reason protection: B
Altitude: 245 - 388 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.189 ha 9.91 1.86
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.700 ha 8.39 2.31
S2A Pohyblivé sutě bazických hornin 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.000 ha -- 4
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.015 ha 0.05 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.031 ha 0.1 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.207 ha 0.64 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.553 ha 17.26 1.68
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.511 ha 1.59 2.69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.214 ha 3.77 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.036 ha 0.11 4
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.259 ha 0.8 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.044 ha 31.23 2.43
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.431 ha 1.34 1.36
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.155 ha 0.48 1.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 67 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.