Žebětínský rybník

L.BM.04
Localisation: 49.21631N 16.484536E
Area: 19.365 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 299 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.187 ha 11.29 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.677 ha 3.5 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.829 ha 4.28 1.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.204 ha 1.05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.050 ha 0.26 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.156 ha 21.46 2.4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.255 ha 21.97 2.41
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.574 ha 2.96 2.84

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.