Podlesí

L.BN.02
Localisation: 49.624445N 14.863707E
Area: 30.747 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Am
Altitude: 477 - 502 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.169 ha 0.55 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.112 ha 0.36 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.827 ha 9.19 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.265 ha 0.86 2.5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.636 ha 2.07 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.141 ha 3.71 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.979 ha 6.44 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.593 ha 8.43 2.52
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.281 ha 7.42 2.33

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2021
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.