Údolí Jamenského potoka

L.BO.134
Localisation: 49.385358N 16.469121E
Area: 13.034 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 367 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.008 ha 0.06 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.134 ha 1.03 2.46
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.287 ha 2.21 2.5
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.387 ha 2.97 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.726 ha 5.57 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.681 ha 12.9 2.64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.564 ha 42.69 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera rubra okrotice červená Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Carlina biebersteinii pupava Biebersteinova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Asplenium cuneifolium sleziník hadcový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Cichorium intybus čekanka obecná -- -- -- nat 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.