Bobravský mokřad

L.BO.157
Localisation: 49.135564N 16.516779E
Area: 116.012 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 231 - 318 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.058 ha 0.05 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.686 ha 4.9 2.76
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 11.062 ha 9.54 1.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.046 ha 0.04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.326 ha 5.45 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.335 ha 0.29 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.062 ha 0.92 2.71
K4C Nízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty -- -- 0.002 ha -- 1
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.627 ha 0.54 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.941 ha 0.81 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.271 ha 3.68 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.163 ha 6.17 3.9
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.104 ha 0.09 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 34.102 ha 29.4 2.74
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.