Malá Říčka

L.BO.65
Localisation: 49.258766N 16.813292E
Area: 16.272 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: Am
Altitude: 387 - 481 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.381 ha 2.34 2
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.000 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.345 ha 2.12 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.531 ha 9.41 2.22
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.405 ha 2.49 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.093 ha 0.57 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.121 ha 0.74 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.307 ha 1.89 3.98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.024 ha 12.44 3.93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.029 ha 18.61 2.87

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.