Horní Stropnice

L.CB.11
Localisation: 48.728891N 14.766972E
Area: 179.477 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNM, SPA
Reason protection: Z , I , KE
Altitude: 498 - 789 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.631 ha 0.35 3.22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.667 ha 0.37 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 16.055 ha 8.95 3.8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.02 1.88
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.005 ha -- 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.758 ha 1.54 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.426 ha 1.35 3.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.998 ha 0.56 2.17
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.214 ha 0.12 3.73
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.494 ha 0.83 3.35
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.109 ha 0.62 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.993 ha 3.34 1.57
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31.653 ha 17.64 3.45

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2014
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.