Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Localisation: 48.680766N 14.601584E
Area: 344.438 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: Z , KE
Altitude: 595 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.687 ha 0.78 2.6
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.926 ha 0.27 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 14.136 ha 4.1 2.28
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.101 ha 0.03 2.04
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.025 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.771 ha 1.09 1.07
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.999 ha 0.29 3.99
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 7.440 ha 2.16 1.15
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.962 ha 0.86 2.69
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.782 ha 0.81 3.53
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.761 ha 0.22 1.81
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.350 ha 0.39 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.602 ha 0.47 2.32
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.032 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8.556 ha 2.48 2.12
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. album kýchavice bílá pravá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Leccinum piceinum křemenáč smrkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2019
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Digitalis purpurea náprstník červený -- -- -- nat 2019
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 94 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.