Hubský rybník

L.CR.13
Localisation: 49.808987N 15.822392E
Area: 27.563 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 578 - 602 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.253 ha 0.92 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.457 ha 8.91 2.64
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.733 ha 2.66 1.84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 1.11 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.057 ha 0.21 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.170 ha 0.62 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.467 ha 5.32 1
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.351 ha 8.53 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.331 ha 1.2 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.616 ha 27.63 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.323 ha 12.06 3.77

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Altica palustris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Amphimallon assimile -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hoplia praticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pelenomus quadricorniger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.