Kusá hora

L.CR.14
Localisation: 49.920366N 16.064754E
Area: 54.083 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 300 - 415 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.184 ha 18.83 3.3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.530 ha 6.53 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha -- 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.021 ha 0.04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.357 ha 0.66 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.086 ha 0.16 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.003 ha 0.01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.670 ha 3.09 2.61
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.766 ha 1.42 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.596 ha 1.1 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.065 ha 0.12 3.91
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.643 ha 3.04 1.84
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.672 ha 1.24 1.14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.014 ha 0.03 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.813 ha 1.5 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Hippuris vulgaris prustka obecná Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 38 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.