Kochánovické rybníky

L.CR.79
Localisation: 49.900677N 15.785392E
Area: 17.185 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 327 - 355 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.102 ha 0.6 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.307 ha 13.42 3.63
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.701 ha 21.54 2.87
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.301 ha 1.75 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.481 ha 2.8 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.648 ha 3.77 3.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.812 ha 4.72 3.04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.276 ha 1.61 3.27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.935 ha 28.72 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Achlya flavicornis můřice jarní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 47 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.