Vinařský rybník

L.CV.01
Localisation: 50.325567N 13.316337E
Area: 17.816 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SPA, NM
Reason protection: O , B , E
Altitude: 281 - 293 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.051 ha 62.03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.415 ha 30.39 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.001 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.384 ha 2.16 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.670 ha 3.76 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2022
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2019
Savci Rattus norvegicus potkan -- -- -- BL3 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2022
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 73 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.