Mokřady Ohře (Kadaň – Nechranická nádrž)

L.CV.02
Localisation: 50.367384N 13.283019E
Area: 131.918 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
other aquatic or wetland biotopes
reservoir
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Am
Altitude: 264 - 330 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.883 ha 0.67 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.009 ha 0.01 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.025 ha 0.02 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.401 ha 1.06 1.62
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.306 ha 0.23 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.684 ha 2.03 2.82
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0.006 ha -- 2.5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 66.152 ha 50.15 1.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.209 ha 0.16 1.36
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.190 ha 2.42 1.11
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.075 ha 0.06 2.14
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.356 ha 1.03 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.356 ha 0.27 2.08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.113 ha 2.36 1.88
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.987 ha 1.51 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2016
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2016
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 89 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.