Údolní nádrž Nechranice

L.CV.20
Localisation: 50.360048N 13.383065E
Area: 1 199.821 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , E
Altitude: 242 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.600 ha 0.22 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.869 ha 0.07 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.172 ha 0.1 3.98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.541 ha 0.21 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.198 ha 0.02 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.768 ha 0.06 1.1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.290 ha 0.02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.391 ha 0.03 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.147 ha 0.1 1.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.818 ha 0.07 4
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.006 ha -- 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.133 ha 0.01 1.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2022
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pulicaria vulgaris blešník obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 107 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.