Horní a Dolní Flajšar

L.HK.03
Localisation: 50.112743N 15.47041E
Area: 7.861 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: O , H , KE
Altitude: 219 - 224 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.050 ha 0.64 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.026 ha 0.34 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.331 ha 4.21 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.489 ha 18.95 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.799 ha 22.88 2.89
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.965 ha 12.27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.008 ha 12.82 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3, inv 2018
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton gramineus rdest trávolistý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.