Luhy u Mlékosrb

L.HK.28
Localisation: 50.171102N 15.496368E
Area: 89.566 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: KE, B
Altitude: 217 - 220 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.169 ha 0.19 2.02
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.574 ha 6.22 2.72
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.067 ha 0.07 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.193 ha 0.22 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.351 ha 0.39 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.658 ha 0.73 1.18
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 44.679 ha 49.88 2.35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.483 ha 0.54 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.034 ha 0.04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.272 ha 1.42 3.81

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Lamprodila rutilans krasec lipový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Palorus depressus kružec stlačený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.