Luhy u Mlékosrb

L.HK.28
Localisation: 50.171102N 15.496368E
Area: 89.566 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: KE, B
Altitude: 217 - 220 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.272 ha 1.42 3.81
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.034 ha 0.04 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.483 ha 0.54 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 44.679 ha 49.88 2.35
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.658 ha 0.73 1.18
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.351 ha 0.39 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.193 ha 0.22 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.067 ha 0.07 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.574 ha 6.22 2.72
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.169 ha 0.19 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Lamprodila rutilans krasec lipový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Palorus depressus kružec stlačený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.