Prameniště na Megovce

L.HO.01
Localisation: 48.849698N 17.581732E
Area: 3.326 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: KE, B
Altitude: 494 - 506 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.299 ha 8.99 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.096 ha 2.87 2
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.249 ha 7.47 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.001 ha 0.03 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.005 ha 0.14 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.816 ha 54.59 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Morchella crassipes smrž tlustonohý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Tarzetta catinus zvonkovka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 Showing: 15 - 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.