Očovské louky

L.HO.06
Localisation: 48.859417N 17.158759E
Area: 49.773 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 163 - 180 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.025 ha 0.05 2
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16.583 ha 33.32 2.27
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.468 ha 0.94 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.577 ha 17.23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.054 ha 0.11 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.069 ha 0.14 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.775 ha 7.58 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.141 ha 8.32 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7.194 ha 14.45 2.47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.741 ha 1.49 2.23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.087 ha 0.18 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 54 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.