Očovské louky

L.HO.06
Localisation: 48.859417N 17.158759E
Area: 49.773 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 163 - 180 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.054 ha 0.11 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.087 ha 0.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.775 ha 7.58 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.025 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.741 ha 1.49 2.23
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.468 ha 0.94 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.141 ha 8.32 2
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16.583 ha 33.32 2.27
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.577 ha 17.23 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.069 ha 0.14 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7.194 ha 14.45 2.47

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 54 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.