Rybník Zvůle

L.JH.05
Localisation: 49.094266N 15.23614E
Area: 10.924 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: B
Altitude: 642 - 652 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.061 ha 0.56 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.035 ha 0.32 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.001 ha 0.01 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.010 ha 0.09 2.19
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.108 ha 0.99 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.005 ha 0.05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.056 ha 0.52 1.94
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.016 ha 0.14 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.