Černíčský rybník

L.JI.10
Localisation: 49.131323N 15.456021E
Area: 39.591 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 483 - 491 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.486 ha 1.23 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.156 ha 0.39 2.98
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.002 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.256 ha 5.7 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.043 ha 0.11 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11.581 ha 29.25 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.096 ha 0.24 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.874 ha 7.26 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.612 ha 1.55 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.519 ha 21.52 2.42
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.008 ha 0.02 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.031 ha 2.6 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.225 ha 3.09 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.028 ha 0.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.484 ha 1.22 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 60 - 75 of 76 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.