Ještěnice

L.JI.11
Localisation: 49.265608N 15.335655E
Area: 4.508 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 697 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.047 ha 1.04 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.227 ha 5.04 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.282 ha 6.25 1.64
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.241 ha 5.34 1.38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.182 ha 4.03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.751 ha 16.65 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.027 ha 0.59 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.549 ha 12.19 1.44

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Blanokřídlí Formica picea mravenec rašelinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Digitalis purpurea náprstník červený -- -- -- nat 2015
Blanokřídlí Bombus bohemicus pačmelák český Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.