Olšanský potok

L.JI.16
Localisation: 49.170329N 15.551509E
Area: 199.669 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 508 - 663 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.162 ha 0.08 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.517 ha 0.26 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.057 ha 0.03 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.030 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 41.166 ha 20.62 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.075 ha 3.04 2.66
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.427 ha 0.71 1.67
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.605 ha 0.3 2.93
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.011 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.365 ha 2.69 2.81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.103 ha 1.55 1.17
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.033 ha 0.02 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.758 ha 2.38 2.42
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.047 ha 0.02 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Ryby a mihule Cobitis elongatoides sekavec podunajský -- HD II Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.