Veselík (údolní niva řeky Jihlavy)

L.JI.21
Localisation: 49.377393N 15.491439E
Area: 221.498 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
Reason protection: O , B
Altitude: 484 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.114 ha 0.05 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.392 ha 2.89 3.05
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.517 ha 0.23 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 13.583 ha 6.13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.323 ha 1.5 3.2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.140 ha 0.06 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.109 ha 0.95 1.9
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.106 ha 0.5 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.723 ha 1.23 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.094 ha 0.04 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.750 ha 1.69 2.84
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.454 ha 1.11 2.8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 31.252 ha 14.11 3.12
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.076 ha 2.29 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.