Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Localisation: 49.854238N 18.506335E
Area: 739.702 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Z , KE
Altitude: 194 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.638 ha 0.22 3.56
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.184 ha 0.02 3.17
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.134 ha 0.15 2.59
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 47.527 ha 6.43 2.85
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42.102 ha 5.69 3.69
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 248.485 ha 33.59 3.18
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.351 ha 0.59 2.31
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.413 ha 0.06 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.222 ha 0.3 3.67
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.081 ha 0.01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.718 ha 0.37 3.34
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.219 ha 0.03 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.555 ha 0.08 3.42
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 4.106 ha 0.56 1.91
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.051 ha 0.14 2.18
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2014
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 175 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.