Stonáč

L.KM.02
Localisation: 49.306811N 17.426971E
Area: 18.348 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 187 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.427 ha 2.33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.641 ha 3.49 1.41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.179 ha 0.98 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.081 ha 0.44 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.657 ha 30.83 3.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.065 ha 0.35 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace PP Stonáč
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2019
Výše podpory: 2,9 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Přírodní památka Stonáč je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Před realizací projektu byl coby mokřadní biotop nefunkční díky zazemněným tůním a vyschlým nádržím. Cílem projektu je obnovení stávajících vodních nádrží a vytvoření původních tzv. hanáckých tůní. Díky tomu zde opět najde životní podmínky kuňka ohnivá (Bombina bombina), která je hlavním předmětem ochrany lokality. Odkaz na článek: https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-zvelebuje-prirodni-pamatku-stonac/

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.