Stonáč

L.KM.02
Localisation: 49.306811N 17.426971E
Area: 18.348 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 187 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.065 ha 0.35 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.081 ha 0.44 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.179 ha 0.98 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.427 ha 2.33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.641 ha 3.49 1.41
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.657 ha 30.83 3.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace PP Stonáč
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2019
Výše podpory: 2,9 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Přírodní památka Stonáč je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Před realizací projektu byl coby mokřadní biotop nefunkční díky zazemněným tůním a vyschlým nádržím. Cílem projektu je obnovení stávajících vodních nádrží a vytvoření původních tzv. hanáckých tůní. Díky tomu zde opět najde životní podmínky kuňka ohnivá (Bombina bombina), která je hlavním předmětem ochrany lokality. Odkaz na článek: https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-zvelebuje-prirodni-pamatku-stonac/

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.