Zelený rybník

L.KV.03
Localisation: 50.177336N 13.027876E
Area: 36.720 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: E
Altitude: 686 - 731 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.464 ha 6.71 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.962 ha 8.07 2.01
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.744 ha 2.03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.424 ha 3.88 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8.335 ha 22.7 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.476 ha 6.74 1.31
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.930 ha 24.32 1.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.306 ha 0.83 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.628 ha 1.71 1.13
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.987 ha 16.3 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.664 ha 1.81 2.98

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. excelsa kozlík výběžkatý pravý -- -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 47 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.