Počedělické slepé rameno

L.LN.06
Localisation: 50.374495N 13.893017E
Area: 13.757 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Reason protection: Am
Altitude: 169 - 170 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.315 ha 2.29 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.282 ha 2.05 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 5.343 ha 38.83 2.63
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.728 ha 5.29 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.303 ha 2.2 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.093 ha 0.68 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Korýši Bosmina longispina -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Kroužkovci Dero obtusa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.