Valcha

L.MB.04
Localisation: 50.501851N 14.865555E
Area: 4.897 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Z , B
Altitude: 241 - 245 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.835 ha 17.06 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.738 ha 15.08 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.044 ha 0.9 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.111 ha 2.27 4
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.026 ha 0.52 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Ligularia sibirica popelivka sibiřská Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.