Velká Volavka

L.MO.13
Localisation: 50.431663N 13.699167E
Area: 4.870 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
other aquatic or wetland biotopes
salt marsh
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 250 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.119 ha 22.97 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.168 ha 3.45 2.96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.223 ha 4.58 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.335 ha 6.87 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Melampyrum arvense černýš rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.